Mani Bhadra BV - Phoenix Import

Algemene Leveringsvoorwaarden Mani Bhadra BV - Phoenix Import

PDF PDF-/print-versie


Artikel 1 - Algemeen
Al onze offertes, prijslijsten en andere publicaties zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel nadrukkelijk en schriftelijk is bepaald. Deze voorwaarden maken deel uit van elke door ons met een koper gesloten overeenkomst en zijn van toepassing uit alle hoofde van zodanige overeenkomst uitgevoerde leveranties. Generlei bedingen, voorwaarden of gebruiken van kopers maken deel uit van met ons gesloten overeenkomsten en zodanige bedingen, voorwaarden of gebruiken ons derhalve niet, tenzij wij deze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van een koper prevaleren deze voorwaarden, tenzij wij de koper schriftelijk hebben bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.


Artikel 2 - Prijzen
Onze verkopen en leveringen geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen. Alle prijzen gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting en zijn af magazijn (Dalfsen). Voor verpakkingsmateriaal, zoals kisten, kratten, containers, pallets e.d. welke niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik, kan/kunnen statiegeld/rouleringskosten in rekening worden gebracht. Bij terugname wordt, mits het vorenbedoelde verpakkingsmateriaal nog in goede staat is, het in rekening gebrachte statiegeld gecrediteerd/verrekend. Alle prijsverhogingen, ontstaan door wisselingen in valutakoersen, prijsverhogingen van toeleveranciers, overheidsmaatregelen, of welke buiten ons gelegen oorzaak dan ook, kunnen door ons aan de koper in rekening worden gebracht. Wij behouden ons het recht voor wegens 'kredietbeperking' een toeslag op onze facturen te berekenen.

Artikel 3 - Betaling
Betaling van onze facturen dient te geschieden netto binnen 14 dagen. Bij latere betaling kunnen wij over het factuurbedrag of over het eventueel openstaande facturensaldo een rente berekenen van 1.5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle zal worden gerekend, een en ander met een minimum rentebedrag van € 5.00 per maand. Blijft een koper - na aanmaning - in gebreke met betaling of mocht voor of tijdens de levering van de zaken twijfel ontstaan over de volkomen kredietwaardigheid van een koper, dan hebben wij het recht waarborgen te verlangen en verdere leveringen op te schorten, totdat naar onze mening voldoende waarborgen zijn gesteld. Indien - en zulks is uitsluitend te onzer beoordeling - geen voldoende waarborgen - kunnen - worden gesteld dan hebben wij de bevoegdheid de opdracht of de overeenkomst niet - verder - uit te voeren en/of als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding daaromtrent. Vertraging bij eventuele verder leveringen en/of ander gevolgen uit voornoemde hoofde ontstaan zijn geheel voor rekening en risico van de koper. Bij wanbetaling zijdens de koper komen zowel de gerechtelijke kosten voor diens rekening. De buitengerechtelijke kosten zullen 15% van de hoofdsom(men) en rente bedragen, exclusief b.t.w. met een minimum van € 50,00 exclusief b.t.w. Indien het ons noodzakelijk voorkomt het faillissement van een koper aan te vragen, dan zal deze de kosten van zo'n faillissementsaanvraag tevens verschuldigd zijn. Wij zijn gerechtigd bij overschrijding van de betalingstermijn verdere leveringen onder rembours te doen.

Artikel 4 - Eigendom
Onverminderd het risico van een koper met betrekking tot geleverde zaken, behouden wij ons het recht van eigendom op zodanige zaken voor totdat de koopprijs en eventuele renten en kosten volledig door een koper is/zijn voldaan. Hetzelfde geldt indien een koopsom/factuurbedrag in een rekening-courant verhouding is geboekt of in een saldobiljet is opgenomen. In zo'n geval strekt ons eigendomsrecht tot zekerheid voor onze afspraken op het saldo, eventueel vermeerderd met renten en kosten.

Artikel 5 - Overmacht
In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben, noch redelijkerwijs kunnen hebben en welke een levering van enige gekochte zaak onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de met de koper gesloten overeenkomst. Een koper kan in geval van overmacht geen vergoeding van door geleden schade van ons vorderen. Ingeval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd, gedurende welke tijdelijke verhindering tot levering ten gevolge van overmacht duurt. Wij zullen een koper schriftelijk of telefonisch in kennis stellen van vertraging in de levertijd ten gevolge van overmacht. In geval van een geplaatste bestelling heeft de koper geen recht op levering.

Artikel 6 - Levertijden
Alle door ons opgegeven levertijden worden bij benadering aangegeven en gaan in, wanneer alle gegevens omtrent de levering bekend zijn. Levering van een order kan door ons geschieden in gedeelten naarmate de zaken gereed of voorradig zijn en in dat geval dienen de facturen, door ons voor die gedeeltelijke leveringen verzonden, door een koper te worden voldaan als is bepaald in art. 3. Levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, zonder dat een koper wegens overschrijding ervan het recht heeft op weigering van de zaken, weigering tot betaling van de koopsom of schadevergoeding. Alle op de geleverde zaken betrekking hebbende reclames dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de zaken te zijn ingediend. Na die termijn kunnen geen reclames meer in behandeling worden genomen. Retourzending van door ons geleverde zaken kan alleen na onze goedkeuring plaatsvinden. Retour gezonden zaken worden alleen aanvaard als deze franco zijn verzonden. Het doen van enige reclame schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7 - Afroep
Indien een koper door hem gekochte zaken op afroep wenst afgeleverd te krijgen, neemt dit niet weg dat de factuur voor de verkochte zaken op de vervaldatum opeisbaar is en dienovereenkomstig zal moeten worden betaald. Nog niet afgeleverde zaken, die wachten op afroep, staan voor rekening en risico van de koper in onze magazijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 - Garantie
Wij staan in voor de goede kwaliteit van onze producten. Indien en voor zover wij garantie verstrekken, zal deze garantie bestaan uit de garantie die een fabrikant van een zaak geeft. Zelf geven wij geen andere garantie dan hetgeen wettelijk is bepaald. Indien wij om welke reden dan ook aansprakelijk zijn voor (product-) schade, zal een koper ten hoogste recht hebben op een wettelijke schadevergoeding. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, noch voor omzetverlies en/of winstderving.

Artikel 9 – Zicht/Consignatie
Indien wij met een relatie overeengekomen zaken op zicht of in consignatie leveren is deze relatie volledig aansprakelijk voor aldus geleverde zaken, ook bij het etaleren of op enige andere wijze tentoonstellen van die zaken. Elke waardevermindering door beschadiging of anderszins aan op zicht of in consignatie geleverde zaken is voor rekening van onze relatie.

Artikel 10 – Toepasselijk recht
Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen ons en kopers zullen bij uitsluiting worden berecht door de Nederlandse Burgerlijke Rechter. Deze voorwaarden zijn door ons gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Artikel 11 – Gebruik producten
Belangrijk!
Met betrekking tot alle teksten op onze website waarin bepaalde effecten worden beschreven veroorzaakt door gebruik van genoemde producten geven wij hierbij uitdrukkelijk aan dat deze beschrijvingen of stellingen van effecten van gebruik daarvan op generlei wijze wetenschappelijk onderbouwd zijn; ze moeten dus beschouwd worden als aanwijzingen of aanduidingen voor de toepassing van deze producten in traditionele zin. 

Artikel 12 - Privacy
Zoals vermeld in onze privacy en cookie verklaring, verwerken wij persoonsgegevens. Met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, 25 mei 2018) krijgt u meer en verbeterde privacyrechten. Deze worden hieronder weergegeven.

Recht op inzage
U heeft als klant recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt ons te alle tijden vragen om inzage in deze gegevens. Wij moeten u dan duidelijk aangeven:

·         welke gegevens wij gebruiken;

·         om welke gegevens het gaat;

·         wat het doel is voor gebruik;

·         aan wie wij eventueel de gegevens verstrekken;

·         wat de herkomst van de gegevens is.

U heeft alleen inzage in uw eigen gegevens. U kunt het verzoek tot inzage het beste schriftelijk, per brief of e-mail bij ons indienen. Wij zijn als organisatie verplicht binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail te reageren op uw inzageverzoek.
Wij zullen bij een inzageverzoek, altijd controleren wie u bent. Hiervoor kunnen wij enkele vragen stellen, om te controleren of het overeenkomt met wat wij geregistreerd hebben of om uw identiteitsbewijs vragen.
Wij kunnen u een inzage geven van uw persoonsgegevens door een volledig overzicht te geven van de gegevens. In het overzicht zullen wij vermelden, waarvoor wij de gegevens gebruiken, welke soort gegevens wij voor dat doel gebruiken, welke organisaties de gegevens ontvangen en hoe wij aan de gegevens zijn gekomen. Het is ook mogelijk dat wij u kopieën of afdrukken geven van de stukken die over u gaan. Bij hoge uitzondering vragen wij u ter plekke de gegevens te komen inzien.

Recht op rectificatie en aanvulling
U heeft het recht om uw onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. Of om uw persoonsgegevens aan te vullen.
Wij zijn er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die wij verwerken juist zijn. Wij zullen deze gegevens actualiseren als dat nodig is. Indien nodig zullen wij derde partijen doorgeven dat uw gegevens zijn aangepast of aangevuld.
Als u correctie van uw gegevens wilt, moet u aangeven welke wijzigingen u wenst. U kunt het beste schriftelijk, per brief of e-mail, om correctie vragen.
Wij als organisatie zijn verplicht binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail te reageren op uw correctieverzoek. Besluiten wij uw gegevens te corrigeren, dan moet dat zo snel mogelijk gebeuren.
Indien nodig zullen wij andere organisaties ook op de hoogte brengen van de wijzigingen.
Voordat wij uw correctieverzoek in behandeling nemen, zullen wij controleren of u daadwerkelijk degene bent die u zegt te zijn.

Recht op vergetelheid
Binnen de AVG is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen als diegene daarom vraagt. Recht op vergetelheid geldt in de volgende situaties:

·         data niet meer nodig;

·         intrekken toestemming;

·         bezwaar;

·         onrechtmatige verwerking;

·         wettelijke bepaalde bewaartermijn is verstreken.

Vraagt u ons op grond van dit recht om uw gegevens te wissen, dan zullen wij dit onmiddellijk moeten doen, maar toch uiterlijk binnen een maand. Indien nodig zullen wij derde partijen doorgeven dat uw gegevens gewist zijn en dat zij hetzelfde moeten doen. Wij zullen ook uw gegevens van digitale back-up bestanden verwijderen. 
Ook hier zullen wij altijd controleren of u daadwerkelijk degene bent die u zegt te zijn.

Recht op dataportabiliteit
Het recht op dataportabiliteit is het recht om digitale persoonsgegevens over te dragen. Dit is een nieuw recht, dat u naast de bestaande privacyrechten heeft. Dit recht kunt u gebruiken wanneer u besluit niet langer klant te zijn bij ons en/of klant wordt bij een andere organisatie.
De gegevens die onder dit recht vallen, betreffen alleen digitale gegevens. Papierendossiers vallen er dus niet onder. Het gaat over digitale persoonsgegevens die wij als organisatie met toestemming van u verwerken en/of om de aangegane overeenkomst met u te kunnen uitvoeren.
Wij dienen deze digitale gegevens te verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om de gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Wij zijn derhalve verplicht om de gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te verstrekken.
Wanneer u om deze persoonsgegevens vraagt zullen wij ze zo snel mogelijk beschikbaar stellen, maar in ieder geval binnen een maand.
Wij zijn, nadat wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt, niet verantwoordelijk voor wat u daarmee doet. Ook niet voor de verwerking van uw gegevens door een andere organisatie. Natuurlijk dragen wij er zorg voor dat het verstrekken van uw gegevens niet leidt tot enige vorm van datalek.
Dit recht betekent overigens niet automatisch dat wij uw gegevens na overdracht (dienen te) vernietigen. Zolang u klant bij ons bent, moeten wij uw persoonsgegevens blijven verwerken voor de noodzakelijke en gerechtvaardigde doeleinden van onze organisatie.

Recht op beperking van verwerking
In bepaalde situaties is het recht op beperking van het gebruik van de gegevens van toepassing. Dit geldt in de volgende situaties:

·         Gegevens zijn mogelijk onjuist
Geeft u aan dat wij onjuiste persoonsgegevens gebruiken? Dan mogen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij niet hebben gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.

·         De verwerking is onrechtmatig
Wanneer het ons niet is toegestaan om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken, maar u wil niet dat wij de gegevens wissen. Bijvoorbeeld omdat u de gegevens later nog wil kunnen opvragen.

·         Gegevens zijn niet meer nodig
Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld. Maar u heeft de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij u betrokken bent.

·         Betrokkene maakt bezwaar
Maakt u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens? Dan moeten wij stoppen met het verwerken van deze gegevens, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw persoonlijke belangen, rechten en vrijheden. Zo lang nog niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen, mogen wij de gegevens niet verwerken.

Op het moment dat de persoonsgegevens aan derden verstrekt zijn, zullen wij aan hen doorgeven dat wij de gegevens hebben beperkt en hen verzoeken dit ook te doen.

Recht op bezwaar
U heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang (het verrichten van een reguliere bedrijfsactiviteit). Indien u bezwaar maakt dienen wij de verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen.Additionele disclaimers

Phoenix Import, Mani Bhadra BV, hierna te noemen Mani Bhadra, verleent u hierbij toegang tot alle domeinnamen van Mani Bhadra en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Mani Bhadra en derden zijn aangeleverd. Mani Bhadra behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Mani Bhadra.

Belangrijke mededeling over verantwoordelijkheid – aansprakelijkheid
Vanwege wettelijke redenen vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Alle informatie en diensten op de internetpagina’s van Phoenix Import zijn niet bedoeld om de indruk te geven dat er aansprakelijkheid wordt toegezegd. Het enige dat ontleend kan worden aan de tenuitvoerbrenging is dat vervanging of verbetering van een onjuiste stelling of toestand gegarandeerd is of toegezegd wordt.
Eveneens willen wij expliciet aangeven dat de inhoud van de pagina’s uitsluitend bedoeld is voor het doorgeven van informatie. Deze informatie vervangt op geen enkele wijze professionele consulten of behandeling door een erkende arts of een gekwalificeerd natuurgenezer.
Wij kunnen geen enkele wettelijke aansprakelijkheid accepteren voor claims die zouden kunnen voortvloeien uit deze publicaties op het internet en in het bijzonder onze websites

Beperkte aansprakelijkheid
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mani Bhadra.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Indicaties over werking van producten komen altijd voor de verantwoordelijkheid van de fabrikant, tenzij anders aangegeven.
Mani Bhadra kan de werking ervan niet garanderen tenzij expliciet anders is vermeld.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mani Bhadra. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig
De Algemene Leveringsvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd aangepast worden.

Dalfsen, 16 april 2018

Mani Bhadra BV - Phoenix Import
De Vesting 14
7722 GA  Dalfsen
Nederland

Yogi & Yogini

Onze Trademarks

Producten voor
Yogis & Yoginis

Met liefde ontworpen

Voor mannen en vrouwen

Voor lichaam en geest

Voor Vreugde en Geluk!

Onze Trademarks

Meditatie

Gezonde Leefstijl

Yoga Producten

Specials

Nieuwe producten

Bestsellers

Speciale aanbiedingen

Steen hartchakra

16579

Afmetingen: 7×6 cm

Is uitlopend!

Meer Speciale aanbiedingen

Maandaanbieding

corporate social responsibility 

Mani Bhadra B.V. - Phoenix Import: Importeur en groothandel

HALLO

Mani Bhadra B.V. - Phoenix Import ontwerpt en distribueert een veelheid aan inspirerende producten voor yoga, meditatie, natuurlijke lichaamsverzorging, ontspanning en spiritualiteit. Middels deze producten leveren wij een positieve bijdrage aan vitaliteit, vreugde en spirituele ontwikkeling.
Eerlijke werkomstandigheden zijn het uitgangspunt bij ons inkoopbeleid. Veel van onze prachtige producten worden in landen geproduceerd met slechte leef- en woonomstandigheden zoals Nepal, India en Tibet.
Wij sponsoren daarom de non-profit organisatie Help in Action, die juist in deze landen actief is om er de leef-, woon en leeromstandigheden van kinderen, volwassenen en ouderen te verbeteren.


Vanuit ons team, vanuit ons hart.

Wie kopen bij ons in?

Mani Bhadra B.V. – Phoenix Import is een Business-to-Business (B2B) groothandel. Wij leveren uitsluitend aan wederverkopers, groothandels, yogastudio’s, meditatiecentra, conferentiecentra, (klank)therapeuten, e.d. in Europa en daarbuiten. 


Links voor snelle toegang naar:

> Contactformulier
> Reclamatieformulier
>
 FAQ

Cookie instelling

Deze website gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van onder andere Facebook, Twitter en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar onder "Privacy en Cookies".