Mani Bhadra BV - Phoenix Import

Algemene Leveringsvoorwaarden

PDF PDF-/print-versie

Artikel 1

Al onze offertes, prijslijsten en andere publicaties zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel nadrukkelijk en schriftelijk is bepaald. Deze voorwaarden maken deel uit van elke door ons met een koper gesloten overeenkomst en zijn van toepassing uit alle hoofde van zodanige overeenkomst uitgevoerde leveranties. Generlei bedingen, voorwaarden of gebruiken van kopers maken deel uit van met ons gesloten overeenkomsten en zodanige bedingen, voorwaarden of gebruiken ons derhalve niet, tenzij wij deze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van een koper prevaleren deze voorwaarden, tenzij wij de koper schriftelijk hebben bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.

Artikel 2

Onze verkopen en leveringen geschieden tegen de op het moment van bestelling geldende prijzen. Alle prijzen gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting en zijn af magazijn (Dalfsen). Voor verpakkingsmateriaal, zoals kisten, kratten, containers, pallets e.d. welke niet bestemd zijn voor eenmalig gebruik, kan/kunnen statiegeld/rouleringskosten in rekening worden gebracht. Bij terugname wordt, mits het vorenbedoelde verpakkingsmateriaal nog in goede staat is, het in rekening gebrachte statiegeld gecrediteerd/verrekend. Alle prijsverhogingen, ontstaan door wisselingen in valutakoersen, prijsverhogingen van toeleveranciers, overheidsmaatregelen, of welke buiten ons gelegen oorzaak dan ook, kunnen door ons aan de koper in rekening worden gebracht. Wij behouden ons het recht voor wegens 'kredietbeperking' een toeslag op onze facturen te berekenen.

Artikel 3

Betaling van onze facturen dient te geschieden netto binnen 14 dagen. Bij latere betaling kunnen wij over het factuurbedrag of over het eventueel openstaande facturensaldo een rente berekenen van 1.5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle zal worden gerekend, een en ander met een minimum rentebedrag van € 5.00 per maand. Blijft een koper - na aanmaning - in gebreke met betaling of mocht voor of tijdens de levering van de zaken twijfel ontstaan over de volkomen kredietwaardigheid van een koper, dan hebben wij het recht waarborgen te verlangen en verdere leveringen op te schorten, totdat naar onze mening voldoende waarborgen zijn gesteld. Indien - en zulks is uitsluitend te onzer beoordeling - geen voldoende waarborgen - kunnen - worden gesteld dan hebben wij de bevoegdheid de opdracht of de overeenkomst niet - verder - uit te voeren en/of als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op schadevergoeding daaromtrent. Vertraging bij eventuele verder leveringen en/of ander gevolgen uit voornoemde hoofde ontstaan zijn geheel voor rekening en risico van de koper. Bij wanbetaling zijdens de koper komen zowel de gerechtelijke kosten voor diens rekening. De buitengerechtelijke kosten zullen 15% van de hoofdsom(men) en rente bedragen, exclusief b.t.w. met een minimum van € 50,00 exclusief b.t.w. Indien het ons noodzakelijk voorkomt het faillissement van een koper aan te vragen, dan zal deze de kosten van zo'n faillissementsaanvraag tevens verschuldigd zijn. Wij zijn gerechtigd bij overschrijding van de betalingstermijn verdere leveringen onder rembours te doen.

Artikel 4

Onverminderd het risico van een koper met betrekking tot geleverde zaken, behouden wij ons het recht van eigendom op zodanige zaken voor totdat de koopprijs en eventuele renten en kosten volledig door een koper is/zijn voldaan. Hetzelfde geldt indien een koopsom/factuurbedrag in een rekening-courant verhouding is geboekt of in een saldobiljet is opgenomen. In zo'n geval strekt ons eigendomsrecht tot zekerheid voor onze afspraken op het saldo, eventueel vermeerderd met renten en kosten.

Artikel 5

In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop wij geen invloed hebben, noch redelijkerwijs kunnen hebben en welke een levering van enige gekochte zaak onmogelijk maakt, worden wij ontslagen van onze verplichtingen uit hoofde van de met de koper gesloten overeenkomst. Een koper kan in geval van overmacht geen vergoeding van door geleden schade van ons vorderen. Ingeval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd, gedurende welke tijdelijke verhindering tot levering ten gevolge van overmacht duurt. Wij zullen een koper schriftelijk of telefonisch in kennis stellen van vertraging in de levertijd ten gevolge van overmacht. In geval van een geplaatste bestelling heeft de koper geen recht op levering.

Artikel 6

Alle door ons opgegeven levertijden worden bij benadering aangegeven en gaan in, wanneer alle gegevens omtrent de levering bekend zijn. Levering van een order kan door ons geschieden in gedeelten naarmate de zaken gereed of voorradig zijn en in dat geval dienen de facturen, door ons voor die gedeeltelijke leveringen verzonden, door een koper te worden voldaan als is bepaald in art. 3. Levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, zonder dat een koper wegens overschrijding ervan het recht heeft op weigering van de zaken, weigering tot betaling van de koopsom of schadevergoeding. Alle op de geleverde zaken betrekking hebbende reclames dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de zaken te zijn ingediend. Na die termijn kunnen geen reclames meer in behandeling worden genomen. Retourzending van door ons geleverde zaken kan alleen na onze goedkeuring plaatsvinden. Retour gezonden zaken worden alleen aanvaard als deze franco zijn verzonden. Het doen van enige reclame schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7

Indien een koper door hem gekochte zaken op afroep wenst afgeleverd te krijgen, neemt dit niet weg dat de factuur voor de verkochte zaken op de vervaldatum opeisbaar is en dienovereenkomstig zal moeten worden betaald. Nog niet afgeleverde zaken, die wachten op afroep, staan voor rekening en risico van de koper in onze magazijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8

Wij staan in voor de goede kwaliteit van onze producten. Indien en voor zover wij garantie verstrekken, zal deze garantie bestaan uit de garantie die een fabrikant van een zaak geeft. Zelf geven wij geen andere garantie dan hetgeen wettelijk is bepaald. Indien wij om welke reden dan ook aansprakelijk zijn voor (product-) schade, zal een koper ten hoogste recht hebben op een wettelijke schadevergoeding. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, noch voor omzetverlies en/of winstderving.

Artikel 9

Indien wij met een relatie overeengekomen zaken op zicht of in consignatie leveren is deze relatie volledig aansprakelijk voor aldus geleverde zaken, ook bij het etaleren of op enige andere wijze tentoonstellen van die zaken. Elke waardevermindering door beschadiging of anderszins aan op zicht of in consignatie geleverde zaken is voor rekening van onze relatie.

Artikel 10

Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen ons en kopers zullen bij uitsluiting worden berecht door de Nederlandse Burgerlijke Rechter. Deze voorwaarden zijn door ons gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Artikel 11
Belangrijk!

Met betrekking tot alle teksten in deze catalogus of op onze website waarin bepaalde effecten worden beschreven veroorzaakt door gebruik van genoemde producten geven wij hierbij uitdrukkelijk aan dat deze beschrijvingen of stellingen van effecten van gebruik daarvan op generlei wijze wetenschappelijk onderbouwd zijn; ze moeten dus beschouwd worden als aanwijzingen of aanduidingen voor de toepassing van deze producten in traditionele zin.


Additionele disclaimers

Phoenix Import, Mani Bhadra BV, hierna te noemen Mani Bhadra, verleent u hierbij toegang tot alle domeinnamen van Mani Bhadra en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Mani Bhadra en derden zijn aangeleverd. Mani Bhadra behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Mani Bhadra.

Belangrijke mededeling over verantwoordelijkheid – aansprakelijkheid

Vanwege wettelijke redenen vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Alle informatie en diensten op de internetpagina’s van Phoenix Import zijn niet bedoeld om de indruk te geven dat er aansprakelijkheid wordt toegezegd. Het enige dat ontleend kan worden aan de tenuitvoerbrenging is dat vervanging of verbetering van een onjuiste stelling of toestand gegarandeerd is of toegezegd wordt.
Eveneens willen wij expliciet aangeven dat de inhoud van de pagina’s uitsluitend bedoeld is voor het doorgeven van informatie. Deze informatie vervangt op geen enkele wijze professionele consulten of behandeling door een erkende arts of een gekwalificeerd natuurgenezer.
Wij kunnen geen enkele wettelijke aansprakelijkheid accepteren voor claims die zouden kunnen voortvloeien uit deze publicaties op het internet en in het bijzonder onze websites

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mani Bhadra.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Indicaties over werking van producten komen altijd voor de verantwoordelijkheid van de fabrikant, tenzij anders aangegeven.
Mani Bhadra kan de werking ervan niet garanderen tenzij expliciet anders is vermeld.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mani Bhadra. De inhoud van de Website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimers kunnen van tijd tot tijd aangepast worden.

Dalfsen, 16 november 2017
Mani Bhadra BV - Phoenix Import
De Vesting 14
7722 GA Dalfsen
Nederland

Yogi & Yogini

Onze Trademarks

Producten voor
Yogis & Yoginis

Met liefde ontworpen

Voor mannen en vrouwen

Voor lichaam en geest

Voor Vreugde en Geluk!

Onze Trademarks

Meditatie

Gezonde Leefstijl

Yoga Producten

Specials

Nieuwe producten

Bestsellers

Speciale aanbiedingen

Maandaanbieding

Geluk & Voorspoed Boeddha China

18113

Gewicht: 530 g; Afmetingen: 21.5×16×13.5 cm

Meer Maandaanbieding

corporate social responsibility 

Mani Bhadra B.V. - Phoenix Import: Importeur en groothandel

HALLO

Mani Bhadra B.V. - Phoenix Import ontwerpt en distribueert een veelheid aan inspirerende producten voor yoga, meditatie, natuurlijke lichaamsverzorging, ontspanning en spiritualiteit. Middels deze producten leveren wij een positieve bijdrage aan vitaliteit, vreugde en spirituele ontwikkeling.
Eerlijke werkomstandigheden zijn het uitgangspunt bij ons inkoopbeleid. Veel van onze prachtige producten worden in landen geproduceerd met slechte leef- en woonomstandigheden zoals Nepal, India en Tibet.
Wij sponsoren daarom de non-profit organisatie Help in Action, die juist in deze landen actief is om er de leef-, woon en leeromstandigheden van kinderen, volwassenen en ouderen te verbeteren.


Vanuit ons team, vanuit ons hart.

Wie kopen bij ons in?

Mani Bhadra B.V. – Phoenix Import is een Business-to-Business (B2B) groothandel. Wij leveren uitsluitend aan wederverkopers, groothandels, yogastudio’s, meditatiecentra, conferentiecentra, (klank)therapeuten, e.d. in Europa en daarbuiten. 


Links voor snelle toegang naar:

> Contactformulier
> Reclamatieformulier
>
 FAQ

Cookie instelling

Deze website gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van onder andere Facebook, Twitter en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Als u wilt aanpassen welke cookies we mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar onder "Privacy en Cookies".